Cesta ke zdraví

01.06.2013

Nemoc je zpráva Duše, sdělení pro nás, co je potřeba v životě změnit, abychom byli opět zdraví a svobodní. 

Proč se věnuji osobnostnímu rozvoji???

Protože věřím, že jsme tady proto, abychom duchovně rostli... Každý z nás máme svůj jedinečný osobní příběh, který je nezaměnitelný.

Naše životní lekce jsou podobné, přesto odlišné podle toho, co každý potřebujeme pochopit. 

V poradenském procesu doprovázím klienta na jeho pouti k duševnímu, fyzickému a duchovnímu uzdravení a růstu.

Poskytuji:

  • Individuální psychoterapii - poradenství osobnostního a profesního rozvoje
  • Léčebné ženské skupiny - seberozvojové workshopy pro ženy
  • Meditace a Spontánní tanec
  • Detoxikace organismu a prevence chronických onemocnění
  • Terapie ve vodě

Mou srdeční záležitostí je práce se skupinami žen, léčení těla i Ducha skrze Spontánní tanec/pohyb a zastavení se v meditacích.

Naprosto vnímám, jak obrovský léčivý potenciál je v kolektivní síle ženského kruhu, a jaký vliv to má v každodenním životě nás všech pro zdravý vývoj našich dětí, mužů, rodin, lidstva a planety Země.

Terapeutické a léčebné metody, které používám: LT & EA - Logoterapie a Existenciální analýza je fenomenologicko-osobní psychoterapeutická metoda, která pracuje s duševními poruchami, jako jsou úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, psychosomatické nemoci aj. Směřuje k existenci, kterou se rozumí smysluplný, ve svobodě a zodpovědnosti utvářený život. Vede člověka k emocionálně svobodnému prožívání, k autentickému zaujímání postojů a k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení s životem, tzn. se sebou a s okolním světem. Absolvovala jsem 5-ti letý psychoterapeutický výcvik LT & EA, který mi byl velkým přínosem pro mou privátní praxi.

Arteterapie - jako hlavní prostředek k poznávání a ovlivňování lidské psychiky zde pomáhá výtvarný projev jedince, který redukuje psychické či psychosomatické obtíže a konflikty v mezilidských vztazích. Arteterapeutické postupy jsou zacíleny na: sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, osobnostní růst, podpora vývoje, změna stereotypů, zmírnění úzkosti, uvědomění, řešení problémů, odhalení nevědomého materiálu, katarze, zpracování konfliktů, podpora a rozvoj tvořivosti v rámci harmonizace osobnosti a adaptivnější zacházení s emocemi.

Buněčné programování - každý člověk má v těle k dispozici samoléčebný systém, díky němuž může být zdravý nebo si vyléčit jakékoliv onemocnění. Systém léčebných kódů vychází z kvantové fyziky a jeho základem je odstranění problému přímo v jeho zdroji (buněčném stresu), nikoli pouhých symptomů. Pokud tuto metodu člověk poctivě praktikuje, zbavuje se v těle dlouhodobého stresu, který stojí za vznikem různých fyzických i duševních nemocí a životních problémů. Věřím, že postupem času se lidstvo posune k energetické léčbě jako k vlastnímu zdroji trvale přinášejícímu zdraví, neboť klasická medicína není schopna celistvě léčit příčinu onemocnění, ale pouze jeho důsledky.

A další používané metody: muzikoterapie, spontánní pohyb a doteky - práce s tělem, energetické léčení, zdravá strava a přírodní doplňky stravy.


Cesta k uzdravení...Buněčné programování

Každý z nás má v těle k dispozici léčebný systém, který dokáže léčit fyzické i psychické problémy - jedná se o náš imunitní systém.

Máme v sobě zkrátka vrozený samoléčebný program, díky němuž přežíváme.

Je dobré vědět, že ať máme problém fyzický, nebo emocionální, jeho příčinou je pravděpodobně stres. Přitom pro každého z nás je stresem něco jiného. Tedy jednoduše řečeno: stres je stav, kdy nervový systém není v rovnováze. Buňky ve stresové situaci nedostávají výživu, kyslík, minerální látky či esenciální mastné kyseliny ani se nezbavují přebytečných látek. Zatímco buňky v růstovém a léčebném stavu jsou vůči nemocím odolné.

OBJEV, KTERÝ SPADL Z OBLAKŮ

V dnešní době se i díky mnoha účinným alternativním přístupům k léčbě dá říci, že budoucnost medicíny je založena na ovládání energie proudící v těle. Věřím, že postupem času se ještě víc ukáže, že se jedná vůbec o nejvyšší formu léčení, jakou má lidstvo přirozeně k dispozici.

Na tomto principu fungují i léčebné kódy objevené v USA v roce 2001, kdy doslova "spadly z oblaků" jako vhled či vidění doktora Alexandra Loyda, spoluautora knihy Léčebný kód (více o něm,viz.dole pod textem).

Co to je léčebný kód a jak působí na buněčný proces? Mozek detekuje a vysílá na určitých frekvencích energii sdělující všem dalším částem těla, co mají dělat. Když nastane nějaká krizová situace a tělo se musí připravit k obraně, vyšle podvěsek mozkový z mozku varovný signál ostatním částem těla. Nejde-li o skutečné ohrožení a my jsme jen vystaveni situaci, v níž musíme zvolit útok, nebo útěk, pak jsou tyto frekvence destruktivní a život nám nezachraňují.

Autoři mnoha výzkumů možné léčby neléčitelných nemocí doufají v objevení způsobu, jak vyléčit buněčnou paměť člověka, v níž se skrývá potenciál k jeho trvalému uzdravení.

BUNĚČNÁ VZPOMÍNKA

Je to vzpomínka uložená ve všech našich buňkách. Buněčné vzpomínky rezonují s destruktivními energetickými frekvencemi a vyvolávají v těle stres. Lidé, zvířata a rostliny, mající destruktivní buněčné vzpomínky, mívají problémy i v dobrých životních podmínkách. Tyto vzpomínky destruktivního rázu říkají buňkám, aby dělaly "nesprávné věci". Znamená to, že se buňky vyladí do stresového módu, i když nemusejí, a tím podněcují stresovou reakci těla. Má-li člověk zdravé buněčné vzpomínky, dokáže věci zvládat, i když okolnosti nejsou příznivé.

Více než sto let pracuje psychologie se skutečností, že lidské vzpomínky jsou kontrolním mechanismem zdraví. Tudíž co je v mysli, může způsobit fyzické onemocnění. Během života jsme nashromáždili vzpomínky, které jsou plné takových pocitů, jako jsou zlost, smutek, strach, nejistota, vina, bezmoc, beznaděj, méněcennost aj. Pokud se chceme trvale uzdravit, potřebujeme vyléčit zdroj problémů, nikoli pouhé příznaky. Proto se potřebujeme zaměřit na odhalení destruktivních buněčných vzpomínek a prostřednictvím buněčného programování se pak uzdraví buněčná paměť automaticky. Léčebný kód tyto destruktivní frekvence a signály mění na léčivé. Jedná se o jednoduchý fyzický mechanismus těla, jímž se po jeho zapojení mění energetický vzorec destruktivní buněčné paměti na vzorec zdravý. Jakmile se to stane, vypne se stresová reakce těla, paměť zůstane, ale uzdraví se ona destruktivní část.

MECHANISMUS PRO PŘEŽITÍ

V psychice máme obranné mechanismy, které nám umožňují přežití. Problém je, že potlačování destruktivních vzpomínek vyžaduje určitou dávku energie. A to neustále. Celý život je tedy pouze zvládáme, potlačujeme, což vyvolává stres. A v určitém období života, pokud je stresu více, praskne ten nejslabší článek v těle či psychice.

Uvnitř "lidského počítače" je vše, co se děje v našich životech, zaznamenáno v podobě vzpomínek. Všechny naše vzpomínky tvoří přes devadesát procent toho, co by se dalo označit za nevědomí, což znamená, že si je těžko vybavujeme nebo o nich vědomě nevíme. Asi deset procent tvoří vědomé vzpomínky, což znamená, že pokud chceme, dokážeme si je vybavit. Podstatou vzpomínek je určitý energetický vzorec, ale vzpomínka jako taková je pouhý obraz. Možná vás nepřekvapí fakt, že to, co vidíte nebo si myslíte, že vnímáte ve vnějším prostředí, je do značné míry ovlivněné tím, co máte naprogramováno uvnitř sebe.

Vědomá mysl nám umožňuje rozhodnout se, zda budeme mít dobré, radostné, příjemné a pozitivní myšlenky a vzpomínky, nevědomá mysl vám tuto volbu nedovolí, protože nevědomá mysl má svou vlastní vůli.

OCHRANNÝ PROGRAM

Když přicházíme na svět, dostáváme do vínku jakýsi antivirový program, jehož úkolem je chránit nás před fyzickou a psychickou bolestí. Tento program se snaží, abychom se vyhýbali bolestným prožitkům, jeho ochranný mechanismus nám dovoluje růst a stát se mužem a ženou, jedná se v podstatě o instinkt vyhledávající radost a vyhýbající se bolesti. Pokud přibývá víc a víc negativních zážitků, program přidává víc a víc "definicí viru". V průběhu života se neustále učíme a tím přibývají další definice a rozlišení. Do tohoto ochranného systému můžeme zahrnout zděděné vzpomínky, vzpomínky z doby před vývojem řeči a logického myšlení a traumatické vzpomínky. Všichni jsme zdědili po rodičích určité buněčné vzpomínky, které jsou zakódované do DNA každé buňky. Tyto vzpomínky po předcích se v nás mohou znovu zaktivovat a vyvolat nežádoucí pocity, myšlenky, chování a fyziologický stres.

Co se děje v našem těle, když se znovu aktivuje nějaká traumatická vzpomínka? Vědomě uvažující logická mysl jde stranou a nastoupí nevědomá mysl, která činí to, co činit musí. A to většinou v našem těle aktivuje stresovou reakci. A co takovou vzpomínku oživuje? Jsou to asociace - v přítomnosti se objeví něco, co si mysl spojí s traumatem, a tak se původní trauma reaktivuje.

Pro naše "srdce", které vnímá realitu přítomného okamžiku, je takové nepříjemné oživení matoucí, nezapadá do přítomné situace ani okolností. Býváme tak často zmateni a prožíváme vnitřní konflikt. Je důležité si uvědomit, že tento ochranný program je ve skutečnosti naším názorovým systémem, který výrazně ovlivňuje způsob, jakým prožíváme život. Obsahuje hluboce zakódované názory od našeho početí přes dětství až do věku, kdy se rozhodneme vědomě zacházet se svým životem. Bohužel vnímám, že mnoho lidí je v neustálém stavu zmatení, neboť se jejich racionální mysl utlumila, protože traumat v minulosti bylo přespříliš a tím více možností k asociacím později zažívají.

Když se mi dostaly do ruky materiály s léčebnými kódy, intuitivně jsem cítila, že je to úžasný díl do mozaiky klientů mé psychoterapeutické praxe. Přicházejí lidé, kteří nejsou ještě připravení přijmout formu energetického léčení, což je v pořádku. U nich jsem vděčná za nástroje klasické psychoterapie, kineziologie, arteterapie, tedy metod, které používám ráda. Ale je taky čím dál více otevřených lidí, kteří už jsou na určité úrovni schopní z energetické léčby těžit. Přijde mi nadmíru efektivní propojit terapeutickou práci s každodenní energetickou samoléčbou, kdy si člověk doma několikrát denně zacvičí.

JAK URČIT KÓD

Velmi mne těší, když vidím, jak se lidé uzdravují emočně i fyzicky už velmi krátce poté, co začnou s buněčným programováním. Zároveň je nepřehlédnutelné, že lidé pomocí samoléčby posilují vlastní kompetence a zdroje k uzdravení, ve které už třeba dávno přestali věřit, neboť jejich dosavadní léčba přicházela zvenku nikoliv zevnitř. Jak tedy buněčný program na míru sestavit?

Při určování vhodného léčebného kódu k danému zdravotnímu problému, který člověka trápí nejvíce, se nejprve díváme na příznaky. Klient popíše symptomy, které jeho nemoc doprovází. Pak přiřazujeme konkrétní emoce a jejich intenzitu, které se skrývají za daným symptomem nebo se v životě často opakují (zlost, úzkost, pocit viny, strach, bezmoc atd.). K hledání emočních prožitků pomáhá dobře propracovaný systém Hledače problémů srdce (od doktora A.Loyda).

Pak klient zavře oči a nechá se provázet do centra jeho buněčných vzpomínek, a to prostřednictvím imaginace, jež otevírá cestu do podvědomé mysli, kde se postupně vyjevují zdroje problémů. Společně s klientem se snažíme vyvolat dostupné obrazy, vzpomínky, situace, kde mají jeho negativní emoce své kořeny. Lidé se často snaží nalézt vzpomínky v mozku, ale při tomto procesu se potřebují podívat do srdce. Někdo má ovšem své obranné mechanismy perfektně vypracované a jeho život pevně střeží hlava a logika. Pak je složité pustit se do zákoutí srdce. Na takového člověka dobře působí kineziologie, kdy ho krátký svalový test nasměruje na cestu k prožitkům - k srdci. Pokud je připravený a ochotný se uzdravit, téměř vždy se objeví ona potřebná informace. Často se stane, že se klientovi vyplaví na povrch dlouho skrytá traumata. V tuto chvíli vnímám, jak je úlevné, když se takové vzpomínky odplavují.

Pak přicházíme k další fázi: k sestavení pozitivního tvrzení (afirmaci). Nejlépe se zavřenýma očima, stále ještě ve stavu uvolnění spolu s klientem hledáme pozitivní tvrzení zaměřená na pravdu. Ideální je, když dotyčnému naskočí během procesu vlastní tvrzení, což není neobvyklé. Pokud vlastní afirmace nepřijde, nabídnu několik podnětů, které mi zapadají do jeho životního příběhu. Klienta se pak zeptám, zda danému tvrzení skutečně věří, jak v jeho srdci rezonuje, jestli je může přijmout za své. Mnohdy je to hra se slovy. Někdo třeba není emočně připravený pro tvrzení: Odpouštím sobě i svému otci, a tak jej upravujeme na Přeji si odpustit svému otci a sobě. Je ale důležité, aby onen konkrétní člověk v tuto novou pravdu uvěřil a byl ochoten ji přijmout. Než se dostaneme k pravdě, mnohdy se musíme prodírat lesem lží. Buňky ale díky ozdravné pravdě dostávají impulz k samoléčbě destruktivních vzpomínek, nezdravých názorů a nevědomých negativních představ.

Na závěr konzultace seznamuji klienta se čtyřmi léčivými centry v těle, která jsou propojena s hlavními kontrolními centry všech systémů, orgánů a buňkami v těle. Jedná se prakticky o čtyři místa na hlavě (kořen nosu, spánky, čelisti a ohryzek) ke kterým se pojí tato energetická cvičení (viz.obrázek pod článkem). Klient tak získává vše potřebné k zahájení samoléčby, ke které už potřebuje jen osobní disciplínu a čas si doma jednou až třikrát denně zacvičit, samozřejmě podle závážnosti onemocnění.

Čtyři léčivá centra, čtyři fyzické systémy


Kořen nosu - hypofýza, velmi často označována jako hlavní žláza, protože řídí základní endokrinní procesy v těle a epifýzu.

Spánky - vyšší funkce levé a pravé hemisféry mozku a hypothalamus.


Čelisti - reaktivní emocionální mozek včetně amygdaly a hipokampu a dále páteř a centrální nervový systém.

Adamovo jablko neboli ohryzek - páteř a centrální nervový systém a štítná žláza.