HODNOTY PRO ŽIVOT

01.07.2013

Každý nový den nám přináší nějaké příležitosti, výzvy, úkoly, nečekané situace a je potřeba se rozhodovat, co je pro nás důležité a jak naložit s možnostmi, které přicházejí. V průběhu života čelíme rozhodnutím profesního či soukromého směřování a ať už vědomě či nevědomě je naše volba ovlivněna tím, co je pro nás v životě hodnotou. Životní hodnoty člověka se mění s tím, jak se mění naše životní situace. Někteří z nás mají léta zakonzervované hodnoty a zapomínají, že čas od času je potřeba prohlédnout jejich datum trvanlivosti. Pokud se na ně vědomě podíváme i letité hodnoty mohou ztratit pro nás význam. Někdy nás donutí vnější okolnosti přehodnotit to, co chtělo změnu (nemoc, úmrtí v rodině, úraz, aj.). Cesta k prohlédnutí není sice jednoduchá, ale při dostatku osobní pravdivosti je zvládnutelná a osvobozující.

Co je vlastně zcela základní pro hodnotný život?

Jedná se o prožitek hodnoty vlastního života (jsem ráda, že tu jsem - dávám souhlas vlastnímu životu?). Stavební základ pro hodnotný život vzniká již při jeho vzniku, pokud byl akceptován. Tento postoj se formuje dál v dětství, jak se ke mně rodiče, svět, druzí přiklánějí. Ale tato hodnota se dá během života i zvyšovat, živit a tvořit. Je vyživovaná zkušeností blízkosti (setkat se s něčím, někým - s člověkem, přírodou, sám se sebou). Jak prožíváme sebe, to nám pak zabarvuje pohled na hodnoty světa - venku. Může být pohodlné se celoživotně vymlouvat na vnější okolnosti, které nebyly sytící nebo na blízké lidi, kteří mou hodnotu nepotvrdili. Pokud však chceme žít v duševní pravdě a prožívat svobodný život, je potřeba převzít zodpovědnost za to, jak se sebou jako s hodnotou budu zacházet. Nemusím si nechat vše líbit, ba ani sám od sebe. Lidské hodnoty nás motivují, jsou důvodem pro konání, přitahují nás, dávají svobodu se rozhodnout, prožíváme je jako dobré. Smysluplný život tedy můžeme uskutečnit tím, že uskutečňujeme své hodnoty tak, že se o ně staráme, tvoříme a naplňujeme je.

Jaké hodnoty do lidského života patří?

Rakouský neurolog a psychiatr Viktor Emil Frankl rozlišuje 3 kategorie hodnot - hodnoty tvořivé, zážitkové a postojové. Hodnoty tvořivé mají produktivní charakter, něco skrze ně dáváme světu (čin, dílo, práce, aj.). Hodnoty zážitkové mají receptivní charakter, skrze ně k nám něco přichází (různá umění, cestování, sport, aj.). Plnost smyslu, kterou tyto hodnoty mohou dát lidskému životu, by se neměla podceňovat. U hodnot postojových záleží na nás, jak zacházíme s utrpením, které přichází do našeho života a nemůžeme jej změnit. Můžeme však v každé situaci volit, jak se k ní postavíme, jak budeme zacházet s omezením svého života. Život člověka má svůj smysl, dokud dýchá, dokud je při vědomí, nese odpovědnost vůči hodnotám, i kdyby to byly pouze hodnoty postoje.

V dnešní na výkon zaměřené době, je často nezbytné připomínat člověku pravé bohatství světa hodnot, říši hodnot v její celé plnosti, kde tkví možnost hodnotové realizace. Život vyžaduje od člověka pružné přizpůsobování se šancím, které se mu naskýtají. Pokud má člověk vědomí, má i odpovědnost. Být člověkem znamená být vědomým a být odpovědným, jednou máme takříkajíc obohacovat svět svou činností, jindy obohacovat sebe sama svými prožitky. Jednou je požadavek hodiny splnitelný činem, jindy tím, že se odevzdáme možnostem prožitku. Toto být odpovědným znamená být odpovědným za realizaci hodnot. Jaké hodnoty mají ve vašem životě místo? Přináší naše hodnoty prospěch i okolnímu světu? Žijeme tak, abychom generace našich dětí inspirovaly láskou a respektem k přírodě a ohledem k potřebám druhého člověka? Anebo se přidáváme k těžce individualistickému bytí s využitím všech dostupných zdrojů pouze pro svůj užitek? Je více než nutné už dnes žít v souladu s celkem, abychom nevyčerpali celé rezervy, ale umožnili Zemi i lidstvu proces regenerace, který nám všem i dalším generacím umožní další duchovní vývoj v hmotě.

"Kdo má Proč žít, snese téměř každé, Jak" (Friedrich Wilhelm Nietzsche).

Nikdo z nás nemá jistotu, zda může od života i zítra něco očekávat, a která velká hodina na něj snad ještě čeká. V životě někdy rozhodují o jeho smysluplnosti vrcholné body a jediný okamžik může dát zpětně smysl celému životu. Čím více člověk chápe charakter života jako úkolu, tím smysluplnější se mu bude jevit jeho obsah.

Zatímco člověk, který si není vědom své odpovědnosti, přijímá život jako pouhou danost. Je však potřeba vidět život jako něco, co je nám uloženo. Člověk se nemá co tázat, daleko spíše je životem tázán, on má životu odpovídat. Co je tedy "povinností" každého? Obyčejné požadavky dne...smysluplně žít jednoduše znamená plnit ten úkol, který před námi právě stojí v přítomnosti. A zvědomit si, že já jsem ten, kdo volí a nese zodpovědnost nejen vůči sobě ale i vůči celku.

Radka Kudrnová pro časopis Regenerace